Mobile Home 9

Any: 1996

Autor: Anne Hille  –  Essen (Alemanya), 1968

La funcionalitat com a construcció humana és el tema essencial de l’obra de l’autora. Per aquesta raó empra formes reduïdes d’objectes i estris quotidians que fan referència a formes humanes d’organització i pensament, i alhora donen informació sobre el procés d’apropiació del món, “l’organització del món” segons aspectes cognitius i funcionals.

És per això que a través d’un canvi de context, dona a aquests aspectes originalment funcionals, la seva pròpia vida subjectiva.

La funcionalidad como una construcción humana es el tema esencial de la obra de la autora. Por este motivo utiliza formas reducidas de objetos y herramientas cotidianas que hacen referencia a formas humanas de organización y pensamiento y, al mismo tiempo, informan sobre el proceso de apropiación del mundo, «la organización del mundo» según los aspectos cognitivos y funcionales.
Por este motivo, a través de un cambio de contexto, da a estos aspectos originalmente funcionales su propia vida subjetiva.

Functionality as a human construction is the essential theme of the author’s work. For this reason, she uses reduced forms of objects and everyday belongings that refer to human forms of organization and thought, which at the same time, give us information about the process of appropriation of the world, “the organization of the world” according to the cognitive and functional aspects.
For this reason and through a change of context, it gives these originally functional aspects its own subjective life.

La fonctionnalité en tant que construction humaine est le thème essentiel de l’œuvre de l’auteure. C’est pourquoi elle utilise des formes réduites d’objets et outils quotidiens qui font référence à des formes humaines d’organisation et de pensée, tout en fournissant des informations sur le processus d’appropriation du monde, “l’organisation du monde” selon des aspects cognitifs et fonctionnels.

Pour cette raison-là, à travers un changement de contexte, elle donne à ces aspects, à l’origine fonctionnels, sa propre vie subjective.