Laberinto

Any: 1993

Autor: Karina Gajón i Alfredo Bueno

Laberint és un joc de línies verticals representades per tubs de ferro cilíndrics que creixen en una base de formigó i té una doble funció: l’estètica i de contemplació, i la que dona el fet de situar-se a nivell del sòl, cosa que convida a tocar-la, a accedir-hi, a ser part de l’obra, sentint sensacions noves de les quals no es gaudeix amb la simple contemplació.

Una situació nova, sobretot per als nens, que jugant aprenen a veure i a sentir allò que és una escultura, tradicionalment inaccessible.

Laberinto es un juego de líneas verticales representadas por unos tubos de hierro cilíndricos que crecen en una base de hormigón t tiene una doble función: la estética y de contemplación, y la que da el hecho de situarse a nivel del suelo, cosa que invita a tocarla, acceder a ella, a ser parte de la obra, teniendo sensaciones nuevas las cuales no se pueden tener con la simple contemplación.

La situación nueva, sobre todo para los niños, que jugando aprenden a ver y a sentir aquella que es una escultura, tradicionalmente inaccesible.

Text in english

Texte en français