House for two

Any: 1995

Autor: Michael Schoenholtz  –  Duisburg (Alemanya), 1937

L’escultura va ser projectada com una instal·lació dins de la vila de Calaf, vinculada a l’arquitectura, però amb una arquitectura que no es pot utilitzar.

El títol fa referència a un habitatge però, alhora, les dimensions d’aquesta “casa” demostren clarament la inutilitat d’aquesta arquitectura. Es tracta més aviat de construir una casa de fantasia, amb un concepte diferent, inspiracions diverses, un lloc de discurs.

Tot el material prové de la zona de Calaf.

La estructura fue proyectada como una instalación dentro de la villa de Calaf, vinculada a la arquitectura, pero con una arquitectura que no se puede utilizar.
El título nos recuerda a una vivienda pero, al mismo tiempo, las dimensiones de esta «casa» demuestran claramente la futilidad de esta arquitectura. Se trata más bien de construir una casa de fantasía, con un concepto diferente, distintas inspiraciones y un lugar de discurso.
Todo el material proviene de la zona de Calaf.

The sculpture was projected as an installation within the village of Calaf, linked to architecture, but with an architecture that can not be used.
The title refers to a dwelling, but at the same time, the dimensions of this “house” clearly demonstrate the futility of this architecture. It is a matter of building a fantasy house with a different concept, different inspirations and a discourse site.
All the material comes from the Calaf area.

La sculpture a été conçue comme une installation à l’intérieur de la villa de Calaf, liée à l’architecture, mais avec une architecture qui ne peut pas être utilisée.

Le titre fait référence à un logement, mais en même temps, les dimensions de cette “maison” démontrent clairement l’inutilité de l’architecture. Il s’agit plutôt de construire une maison de fantaisie avec un concept différent, des inspirations diverses, un lieu de discours.

Tout le matériau provient de la zone de Calaf.