Tricicle

Any: 1995

Autor: Grup de calafins

En la tercera trobada Internacional d’Escultors de Calaf, l’any 1995, un grup de calafins, artistes locals fora de concurs, van fer la seva aportació escultòrica amb la presentació d’aquesta joguina universal gegant feta amb ferro.

En el tercer encuentro Internacional de Escultores de Calaf, en el año 1995, un grupo de calafinos, artistas locales fuera de concurso, realizaron su aportación escultórica presentando este juguete universal gigante fabricado con hierro.

In the Third International Meeting of sculptors of Calaf, 1995, a group of calafines, local artists out of competition, made their sculptural contribution with the presentation of this giant universal toy made of iron.

Lors de la troisième rencontre Internationale de sculpteurs de Calaf, en 1995, un groupe de “calafins”, artistes locaux hors-compétition, ont apporté leur contribution sculpturale en présentant ce bijou universel géant fait en fer.