Space time

Any: 1995

Autor: Yuko Kurihara – Tòquio (Japó), 1963

L’espiral acolorida ens remet a l’origen de tota creació, tot parteix d’un punt i es desenvolupa engrandint-se per l’univers, una visió complexa i canviant de la vida.

En el centre hi ha un camí, potser el nostre, que transversalment interactua per damunt dels sistemes i paràmetres en els quals habitem normalment.

L’autor dona la llibertat que cadascú expressi l’impacte que l’escultura causa en el seu conscient i, per tant, extregui les seves pròpies impressions.

La espiral colorida nos devuelve al origen de toda creación, todo se origina desde un punto y se desarrolla ampliándose por el universo, una visión compleja y cambiante de la vida.
En el centro hay un camino, tal vez el nuestro, que interactúa de forma transversal por encima de los sistemas y parámetros en los que normalmente habita.
El autor nos da la libertad para expresar el impacto que la escultura causa en nuestra conciencia y, por lo tanto, para extraer nuestras propias impresiones.

The colored spiral takes us back to the origin of all creation, everything starts from a point and develops widening the universe, a complex and changing vision of life.
In the center there is a path, perhaps our own, that transversally interacts above the systems and parameters in which they normally inhabit.
The author gives freedom to each individual to express the impact that the sculpture causes in his conscience and therefore, extracts his own impressions.

La spirale colorée nous renvoie à l’origine de toute création, tout part d’un point et se développe en s’élargissant à travers l’univers, une vision complexe et changeante de la vie.

Au centre il y a un chemin, peut-être le nôtre, qui transversalement interagit au-dessus des systèmes et paramètres dans lesquels ils vivent normalement.

L’auteur donne à chaque individu la liberté d’exprimer l’impact de la sculpture sur la conscience et donc d’en tirer ses propres expressions.