Escala de la vida

Any: 1995

Autor: Beate Honsell-Weiss – Berlín (Alemanya), 1952

Un poble, una paret, un carrer, vinculats a un altre element: l’espiritualitat i l’ésser humà

Es pot veure l’espai urbà com una escala de la vida, un símbol de transitorietat, de pas per l’existència que ens porta irremissiblement a la mort.

Representat per 3 escales de 3, 5 i 6 esglaons; cadascú viu la seva escala de la vida que condueix inexorablement a l’altra banda del mur, l’espai desconegut. Però en el camí deixa la seva petjada: l’ombra blava que cada esglaó projecta a la paret quan brilla el sol.

Un pueblo, una pared, una calle, vinculados a otro elemento: el espíritu i el ser humano.

Se puede ver el espacio urbano como una escalera de la vida, un símbolo de transitoriedad de paso por la existencia que nos lleva irresistiblemente a la muerte.

Representado por 3 escaleras de 3, 5 i 6 escalones; cada individuo vive su escalera de la vida que conduce inexorablemente al otro lado del muro, un espacio desconocido. En el camino deja si huella: la sombra azul que cada escalón proyecta en la pared cuando brilla en el sol.

Text in english

Texte en français